Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «POWER ELECTRONICS CONTROL Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης (Capital Trade Center – Λαέρτου 22, Τ.Κ.555535), με Α.Φ.Μ. 095389451 (Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης) και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 38357705000 (εφεξής η «εταιρεία» ή «εμείς») ως διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου WWW.PELC.GR προσφέρει το περιεχόμενο αυτού υπό τους κάτωθι όρους χρήσης και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να αναγνώσουν προσεκτικά.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν. Εάν διαφωνείτε με τους Όρους Χρήσης οφείλετε να διακόψετε ΑΜΕΣΑ περαιτέρω χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Α. Σκοπός

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.pelc.gr (συμπεριλαμβανομένων subdomains). Ο διαδικτυακός τόπος προσφέρει πληροφορίες στους επισκέπτες/χρήστες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει, τον τρόπο επικοινωνίας, την ευρύτερη δραστηριότητα της εταιρείας, τις συνεργασίες της και εν γένει τη διαφημιστική της προώθηση. Στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας δεν πραγματοποιούνται οικονομικές συναλλαγές.

Β. Περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου

Β.1 Πνευματικά Δικαιώματα  

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, επωνυμίας, διακριτικού τίτλου, σήματος, διακριτικών γνωρισμάτων, καθώς και το σύνολο του περιεχομένου, των κειμένων, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων και των υπηρεσιών ανήκουν αποκλειστικώς στην εταιρεία μας και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της με εξαίρεση τυχόν ρητώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων που επίσης προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία.

Β.2 Άδεια Χρήσης

Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, εκμετάλλευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση του τμήματος ή του όλου περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας μας. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και αποθήκευση τμημάτων του περιεχομένου υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο και μόνον εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης δίχως τούτου να συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο την παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Β.3 Αποκλεισμός Προτροπών / Συμβουλών

Μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν παρέχονται ευθέως ή εμμέσως συμβουλές, παροτρύνσεις, προτάσεις ή παραινέσεις για διενέργεια ή αποφυγή πράξεων, παρά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών/χρηστών κατόπιν δικής τους αξιολόγησης να ενεργήσουν βάσει της βουλήσεως τους αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της εταιρείας.

Β.4 Σύνδεσμοι προς Διαδικτυακούς Τόπους

Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου οι επισκέπτες/χρήστες δύνανται να παραπεμφθούν μέσω ειδικών συνδέσμων (π.χ. links, hyperlinks) σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η παραπομπή σε αυτούς λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη εκάστου χρήστη, στην απόλυτη κρίση του οποίου επαφίεται η χρήση τους. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα τους ούτε εγκρίνει ή ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες αυτών. Οι ειδικοί σύνδεσμοι διαμορφώνονται με αποκλειστική ευθύνη των νομικών ή φυσικών προσώπων που έχουν την εκμετάλλευση, διαχείριση ή είναι κατά το νόμο υπεύθυνα για τη λειτουργία αυτών των δικτυακών τόπων. Η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα, βλάβες ή οιασδήποτε φύσης ζημία (υλική ή ηθική) ήθελε προκύψει από την πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση των διαδικτυακών αυτών τόπων.

Γ. Παροχή & διαθεσιμότητα περιεχομένου

Η εταιρεία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου το περιεχόμενο που περιέχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο να είναι έγκυρο, ακριβές, ορθό, επικαιροποιημένο, σύννομο και διαθέσιμο. Μολονότι η εταιρεία λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα ώστε η πρόσβαση και χρήση του διαδικτυακού τόπου να είναι ασφαλής για το σύστημα των επισκεπτών/χρηστών, δεν εγγυάται ότι ο διαδικτυακός της τόπος ή ο πάροχος φιλοξενίας αυτού θα είναι απαλλαγμένοι από κάθε είδους κακόβουλο λογισμικό ή κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων ή ότι αδιάκοπα θα βρίσκονται σε λειτουργία και εκ του λόγου τούτου δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων που θα οφείλεται στη χρήση του. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματος του φέροντας αποκλειστική ευθύνη προς τούτο.

Δ. Υποχρεώσεις επισκεπτών / χρηστών

Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας προβαίνοντας σε σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και τηρώντας τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του διαδικτυακού τόπου. Ενδεικτικά και μη περιοριστικά απαγορεύεται ρητώς κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει την εταιρεία μας ή/και τρίτους, όπως: – η επέμβαση επί του διαδικτυακού τόπου με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της εταιρείας μας ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, -η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τις υπηρεσίες μας, καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών κ.λ.π. που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και τη βλάβη της εταιρείας μας και των υπηρεσιών της, -η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας μας, -η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στο διαδικτυακό τόπο ή που μπορεί να παρεμποδίσουν τη χρήση αυτού από τρίτους, -η πρόκληση, μέσω της χρήσης του διαδικτυακού τόπου βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο κ.ά. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και στην εταιρεία μας από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης χρήση του διαδικτυακού τόπου και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε εταιρεία μας επιφυλάσσεται ως προς την άσκηση παντός νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της εταιρείας μας.

 

Ε. Αυτόματη συλλογή προσωπικών δεδομένων (διευθύνσεις ip, cοοkies,)

Σε κάποιες περιπτώσεις, η εταιρεία μας, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών αυτής, χρησιμοποιούν cookies (μικροδεδομένα), και άλλες τεχνολογίες για να συλλέξουν αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου, καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσσουμε. Η συλλογή αυτών των δεδομένων μας επιτρέπει να εξατομικεύουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία, να βελτιώνουμε την απόδοση, τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής παρουσίας της εταιρείας μας και να αποτιμάμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης των υπηρεσιών μας.

Ε.1. Διευθύνσεις IP

Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης μέσω της οποίας o υπολογιστής του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στην εταιρεία. Η εταιρεία μας μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας, ενώ τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς λόγους. Η διεύθυνση IP αποθηκεύεται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων της εταιρείας μας. Η IP διεύθυνση του επισκέπτη/χρήστη, από την οποία αυτός επισκέφθηκε το διαδικτυακό μας τόπο δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως. Στις περιπτώσεις που ο φυλλομετρητής (browser) ζητάει άδεια για τη λήψη της τοποθεσίας του επισκέπτη/χρήστη από τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή πιο εξατομικευμένων πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, η άδεια του επισκέπτη/χρήστη αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή του. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης επιλέξει να μην παρέχει την άδειά του αυτή, τότε ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή του σε συγκεκριμένες υπηρεσίες στο διαδικτυακό μας τόπο.

E.2 Cookies  

Για την ορθή λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιούμε αρχεία δεδομένων που μεταφέρονται από το διακομιστή στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη (εφεξής μικροδεδομένα ή cookies). Τα αυστηρώς απαραίτητα cookies αποτελούν δεδομένα ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μετάδοση επικοινωνίας σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών χωρίς να αποθηκεύουν οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του επισκέπτη/χρήστη. Είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στο διαδικτυακό μας τόπο ή τυχόν παροχή υπηρεσίας διαδικτύου μέσω αυτού. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συναίνεση σας, καθώς τα συγκεκριμένα cookies εντάσσονται στην εξαίρεση του εδαφίου γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου 3471/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 170 του νόμου 4072/2012. Ο νόμος 3471/2006 ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ePrivacy Directive).

Πέραν των ως άνω τεχνικά απαραίτητων cookies, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί και cookies λειτουργικότητας (προτιμήσεων) προκειμένου ο διαδικτυακός μας τόπος να θυμάται τις επιλογές του επισκέπτη/χρήστη (π.χ. όνομα χρήστη, γλώσσα, περιοχή), ώστε να είμαστε σε θέση να παρέχουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από τον επισκέπτη/χρήστη, όπως για την προβολή βίντεο ή για τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να επιλέξει (opt in) κατά την έναρξη της συνεδρίας εάν επιθυμεί να αποδεχθεί τα συγκεκριμένα cookies. Σε περίπτωση άρνησης μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου και να περιοριστεί η πρόσβασή στο περιεχόμενο του. Διευκρινίζεται ότι αποτελεί δικαίωμα σας και έγκειται στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των συγκεκριμένων cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

E.3 Εφαρμογές Κοινωνικής Δικτύωσης (social media)

Οι επισκέπτες/χρήστες όταν εγγράφονται ή συνδέονται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, έχουν επίσης τη δυνατότητα πιστοποίησης της ταυτότητάς τους και στη συνέχεια εγγραφής ή σύνδεσης με το υπάρχον προφίλ τους σε ένα από τα ακόλουθα κοινωνικά δίκτυα: Linked In, Twitter, Facebook. Για το σκοπό αυτό οι επισκέπτες/χρήστες θα βρουν τα ανάλογα σύμβολα των αντίστοιχων παρόχων κοινωνικών δικτύων, που υποστηρίζονται από το διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, στη σελίδα εγγραφής ή στη σελίδα σύνδεσης. Προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ελέγχου ταυτότητας για την εγγραφή και τη σύνδεση του επισκέπτη/χρήστη, η διεύθυνση IP του επισκέπτη/χρήστη μεταδίδεται στον αντίστοιχο πάροχο του κοινωνικού δικτύου. Η εταιρεία μας δεν έχει καμία επίδραση στον σκοπό και τον τρόπο της συλλογής και περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων από τον αντίστοιχο πάροχο του κοινωνικού δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, οι χρήστες θα πρέπει να διαβάσουν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του αντίστοιχου παρόχου.

ΣΤ. Ενημερωτικά δελτία – κατάλογος επικοινωνίας (newsletters/mailing list)

Ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να επιλέξει (opt in) είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είτε συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα πεδία του διαδικτυακού μας τόπου με τα απαραίτητα στοιχεία του, ότι επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία (newsletters) και να εγγραφεί στο σχετικό κατάλογο επικοινωνίας (mailing list). Η εταιρεία μας δύναται να αποστέλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικά δελτία (newsletters) προς τους χρήστες της, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή τη συναίνεση τους με σχετικό σύνδεσμο στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς την εταιρεία μας με θέμα «διαγραφή από ενημερωτικά δελτία» ή με δήλωση αντίστοιχου περιεχομένου. Με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας ο χρήστης δηλώνει ότι συναινεί στη συλλογή, οργάνωση, αποθήκευση και διαβίβαση των στοιχείων του προκειμένου να λαμβάνει νέα, ενημερώσεις, προσφορές και άλλες πληροφορίες με σκοπό την πληροφόρηση του και τη διαφημιστική προώθηση της εταιρείας μας. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων χωρίς αιτιολόγηση.

Z. Γενικοί όροι

Z.1       Η εταιρεία μας δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου άνευ προηγουμένης ειδοποιήσεως. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει για τυχόν τροποποιήσεις ως προς τις οποίες θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση σε εμφανές μέρους του διαδικτυακού τόπου.

Z.2       Οποιαδήποτε διάταξη είναι αντίθετη προς το νόμο παύει να ισχύει δίχως να θίγεται ωστόσο η ισχύς των λοιπών.

Z.3       Η μη ενάσκηση από την εταιρεία των εκ των παρόντων όρων χρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά.

Z.4     Το παρόν ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και τους κανόνες της καλής πίστης. Αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυσης διαφορών που δύνανται να προκύψουν από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθίστανται τα δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Η. Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρεία μας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pelc@pelc.gr είτε καλώντας τον τηλεφωνικό αριθμό (+30) 2310 425 495 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.