Το παρόν συνιστά ενημερωτική ειδοποίηση προς τα υποκείμενα των δεδομένων υπό την έννοια του άρθρου 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (Γ.Κ.Π.Δ.):

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «POWER ELECTRONICS CONTROL Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης (Capital Trade Center – Λαέρτου 22, Τ.Κ.55535), με Α.Φ.Μ. 095389451 (Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης) και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 38357705000 (εφεξής η «εταιρεία» ή «εμείς») ως διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου WWW.PELC.GR σας γνωστοποιεί ότι δια της χρήσεως από εσάς του παρόντος διαδικτυακού τόπου συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, επεξεργαζόμαστε και διαβιβάζουμε σε τρίτους προσωπικά σας δεδομένα. Η εταιρεία μας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη (υποκείμενο των δεδομένων) κάθε πληροφορία που προβλέπει ο νόμος σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων έχει ισχύ μόνο για τον παρόντα διαδικτυακό μας τόπο και τις διαδικτυακές υπηρεσίες της εταιρείας μας και καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της.  

Υπεύθυνη Επεξεργασίας

Υπεύθυνη επεξεργασίας είναι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «POWER ELECTRONICS CONTROL Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης (Capital Trade Center – Λαέρτου 22, Τ.Κ.55535), με Α.Φ.Μ. 095389451 (Ζ’ Δ.Ο.Υ.  Θεσσαλονίκης) και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 38357705000, η οποία καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αντιπρόσωπος της εταιρείας για θέματα προσωπικών δεδομένων έχει οριστεί  Ασημίνα Θάνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αντιπρόσωπο της υπεύθυνης επεξεργασίας για οποιοδήποτε θέμα αφορά προσωπικά δεδομένα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: pelc@pelc.gr ή καλώντας τον τηλεφωνικό αριθμό: (+30) 2310 414 925.

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, ο σκοπός, η νομική βάση και το χρονικό διάστημα της επεξεργασίας  

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο διαδικτυακό μας τόπο χωρίς να συλλεχθεί οποιοδήποτε προσωπικό του δεδομένο πέραν όσων συλλέγονται αυτομάτως και είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στο δικτυακό μας τόπο ή τυχόν παροχή υπηρεσίας διαδικτύου μέσω αυτού και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων μας, όπως η επεξεργασία των διευθύνσεων IP βάσει του άρθρου 6 παρ. στ’ Γ.Κ.Π.Δ. με σκοπό την προάσπιση των ανωτέρω εννόμων συμφερόντων μας και η λήψη των αυστηρώς απαραιτήτων cookies που εντάσσονται στην εξαίρεση του εδαφίου γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου 3471/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 170 του νόμου 4072/2012. Ο νόμος 3471/2006 ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (e Privacy Directive). Ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να συναινέσει επιλέγοντας (opt in) κατά την έναρξη της συνεδρίας εάν επιθυμεί να αποδεχθεί cookies λειτουργικότητας (προτιμήσεων), στόχευσης / διαφήμισης, επιδόσεων (στατιστικών), browser cookies (Google Analytics). Η συναίνεση σας είναι απαραίτητη προκειμένου να επεξεργαστούμε τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σας ώστε να επωφεληθείτε από τη διαμόρφωση και βελτίωση της εμπειρίας σας προσωποποιώντας τη λειτουργία του δικτυακού τόπου και να σας πληροφορήσουμε μέσω γενικών διαφημίσεων ή στοχευμένων αναφορικά με τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, καθώς και για να διεξάγουμε έρευνες για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου. Σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Ο χρόνος επεξεργασίας ανέρχεται σε 50 μήνες.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Σκοπός Επεξεργασίας

Νομική Βάση Επεξεργασίας

Αποδέκτες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Χρονικό Διάστημα Επεξεργασίας

Διευθύνσεις IP

Ασφάλεια συστημάτων, λειτουργία δικτυακού τόπου, στατιστικά και βελτίωση περιεχομένου δικτυακού τόπου

άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ’ Γ.Κ.Π.Δ. (έννομα συμφέροντα) & άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α΄Γ.Κ.Π.Δ. (συναίνεση υποκειμένου)

Έννομα συμφέροντα:

α) ασφάλεια συστημάτων,

β) λειτουργία δικτυακού τόπου (τεχνικοί λόγοι για συλλογή διευθύνσεων IP)

 

50 μήνες

Απολύτως αναγκαία cookies

Λειτουργία δικτυακού τόπου

άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α’ Γ.Κ.Π.Δ. (συναίνεση υποκειμένου)

 

50 μήνες

Cookies λειτουργικότητας (προτιμήσεων)

Προσωποποιημένη λειτουργία και βελτίωση περιεχομένου και υπηρεσιών δικτυακού τόπου

άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α’ Γ.Κ.Π.Δ. (συναίνεση υποκειμένου)

 

50 μήνες

Πώς εξασφαλίζουμε την ασφάλεια και την ποιότητα των προσωπικών σας δεδομένων

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε προηγμένες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη σύμφωνα με τα πρότυπα του άρθρου 32 Γ.Κ.Π.Δ.

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία μας άτομα. Διαβίβαση των δεδομένων σας δύναται ενδεικτικά να πραγματοποιηθεί προς εταιρείες που έχουν αναλάβει τη διαφημιστική μας προώθηση και ενεργούν ως εκτελούσες την επεξεργασία για το συγκεκριμένο σκοπό ή αντιστοίχως σε τεχνικές εταιρείες που εξασφαλίζουν τη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου και βελτιώνουν την εμπειρία σας σε αυτό. Οι αναφερόμενοι παραλήπτες λαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τις αντίστοιχες λειτουργίες τους και αναλαμβάνουν δεόντως την επεξεργασία τους μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Σε περίπτωση διαβίβασης εκτός Ε.Ο.Χ. η διαβίβαση πραγματοποιείται μόνον εφόσον εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας βάσει απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατ’ άρθρο 45 παρ. 3 Γ.Κ.Π.Δ.

Τα δικαιώματά σας

Η εταιρεία μας διασφαλίζει τα δικαιώματα σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση του. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Δικαίωμα να ζητήσει να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με την αίτηση πρόσβασης μπορεί να πληροφορηθεί τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται.
  • Δικαίωμα διόρθωσης: Δικαίωμα να απαιτήσει τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 Γ.Κ.Π.Δ.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 Γ.Κ.Π.Δ.
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του υποκειμένου, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ Γ.Κ.Π.Δ.
  • Δικαίωμα στη λήθη: Όταν το υποκείμενο δεν επιθυμεί πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών δεδομένων, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό σύμφωνα με το άρθρο 17 Γ.Κ.Π.Δ.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαίωμα να λάβει ή να ζητήσει τη μεταφορά των δεδομένων σε δομημένο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 Γ.Κ.Π.Δ.
  • Δικαίωμα Ανάκλησης της Συγκατάθεσης

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση pelc@pelc.gr.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση pelc@pelc.gr ή καλέστε στο (+30) 2310 414 925. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

  • Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή: Έχετε δικαίωμα καταγγελίας απευθυνόμενοι απευθείας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +302106475600, contact@dpa.gr)